Nova llei de l’impost de successions

En data 30.04.2020 s’ha publicat al DOGC la Llei 5/2020, del 29 d’abril, i suposa una important modificació de la regulació de l’impost de successions. APLICACIÓ DE LA NORMATIVA: En defuncions a partir de l’1 de MAIG DE 2020

NOVETATS:


1.- INTRODUCCIÓ D’UN NOU COEFICIENT MULTIPLICADOR QUE VARIA EN FUNCIÓ DEL PATRIMONI PREEXISTENT I EN FUNCIÓ DEL GRAU DE PARENTIU

Aquest coeficient s’aplica als descendents majors de 21 anys (Grup I) i a la resta de descendents, cònjuges i als ascendents (Grup II), i suposa un increment de la quota tributària, si el patrimoni preexistent del contribuent (hereu o donatari) supera els 500.000,00 €.
Així, a partir de 01/05/2020, a la quota íntegre se li aplicaran uns coeficients multiplicadors que varien en funció del patrimoni preexistent de qui hereta (o de qui rep una donació) i en funció del grau de parentiu aplicable, que es divideix en 4 grups:

 • -  Grup I: descendents menors de 21 anys

 • -  Grup II: resta de descendents, cònjuges i ascendents

 • -  Grup III: col·laterals de 2n i 3r grau i ascendents i descendents per afinitat

 • -  Grup IV: col·laterals de 4t grau o més i estranys.

   

 • Tot d’acord amb la següent taula:

   
 • Patrimoni preexistent (euros)

  Grups de Parentiu

  I i II

  III

  IV

  De 0 a 500.000

  1,0000

  1,5882

  2,000

  De 500.000,01 a 2.000.000,00

  1,1000

  1,5882

  2,000

  De 2.000.000,01 a 4.000.000,00

  1,1500

  1,5882

  2,000

 

2.- REDUCCIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE LA QUOTA TRIBUTÀRIA DE PARES A DESCENDENTS MAJORS DE 21 ANYS I ASCENDENTS.
En definitiva, s’augmenta considerablement l’impost per Successions en herències a favor de descendents de 21 anys o més i ascendents. Aquesta mesura suposa un increment de la tributació d’ almenys un 39%.

Salvant la bonificació als cònjuges que es manté en el 99%, per la resta de familiars que integren el Grup II (descendents de més de 21 anys i ascendents), s’ha articulat una nova taula específica per aquest grup que els hi suposarà segons quins casos una important reducció de les bonificacions fins ara aplicables.

Per tant, els contribuents dels grups I i II poden aplicar la bonificació en el percentatge mitjà ponderat que resulti de l’aplicació per a cada tram de base imposable dels percentatges següents:

1. a) Pel Grup I (menors de 21 anys).

Base imposable

Bonificació (%)

Resta base imposable

Bonificació Marginal (%)

0,00

0,00

100.000,00

99,00

100.000,00

99,00

100.000,00

97,00

200.000,00

98,00

100.000,00

95,00

300.000,00

97,00

200.000,00

90,00

500.000,00

94,20

250.000,00

80,00

750.000,00

89,47

250.000,00

70,00

1.000.000,00

84,60

500.000,00

60,00

1.500.000,00

76,40

500.000,00

50,00

2.000.000,00

69,80

500.000,00

40,00

2.500.000,00

63,84

500.000,00

25,00

3.000.000,00

57,37

En endavant

20,00

 

1. b) Per a la resta de contribuents del grup II:

Base imposable

Bonificació (%)

Resta base imposable

Bonificació Marginal (%)

0,00

0,00

100.000,00

60,00

100.000,00

60,00

100.000,00

55,00

200.000,00

57,50

100.000,00

50,00

300.000,00

55,00

200.000,00

45,00

500.000,00

51,00

250.000,00

40,00

750.000,00

47,33

250.000,00

35,00

1.000.000,00

44,25

500.000,00

30,00

1.500.000,00

39,50

500.000,00

25,00

2.000.000,00

35,88

500.000,00

20,00

2.500.000,00

32,70

500.000,00

10,00

3.000.000,00

28,92

En endavant

0,00

 

3.- ELIMINACIÓ DE L’APLICACIÓ DE REDUCCIONS DE DETERMINATS ACTIUS.

S’elimina també la possibilitat d’aplicar reduccions en la transmissió de segons quins actius (participacions socials d’empreses familiars, béns patrimonials, etc.), en cas que s’hagi optat per aplicar les bonificacions indicades. És a dir, l’aplicació de bonificacions impossibilitarà l’aplicació de les reduccions que fins ara es podien practicar.
Respecte a l’impost de Donacions es modifica la tributació quan el contribuent és una fundació o associació de les que acompleixen finalitats d’interès general.

Categories