Com trobar l’assegurança idònia?

Molts de nosaltres assegurem les nostres llars, negocis, inclús vida i salut sense entrar a valorar a què donar importància, com tampoc a qui ho confiem.

Com trobar l’assegurança idònia?

Les assegurances són concebudes com quelcom obligatori, però si es així, es perquè no ens hem parat ni un moment a analitzar, de quina manera les assegurances poden facilitar-nos les coses i de quina manera poden adaptar-se a nosaltres i a les nostres circumstàncies. Per aquest motiu, és important tenir en compte alguns conceptes claus a l’hora d’escollir una assegurança.

QUÈ ÉS UN AGENT?

L’agent d’assegurances és aquella persona física o jurídica vinculada amb una companyia asseguradora que promou i assessora la contractació de l’assegurança i ens ofereix assistència.

CONCEPTES CLAUS A TENIR EN COMPTE:

 • Servei de qualitat
 • Atenció personalitzada
 • Informació
 • Comoditat
 • Seguretat

QUE ESPEREM REBRE:

 • Qualitat: és donar al client el servei que se li va oferir.
 • Excel·lència: és donar al client més del que se li va oferir.

COM PODEM REBRE UN SERVEI PERSONALITZAT I DE QUALITAT:

 • Trobant un mediador de confiança.
 • Valorant quines són les necessitats que tenim i si concorden amb les detectades pel mediador.

 

DADES D’INTERÉS:

 • La pòlissa és el document que demostra l’existència del contracte d’assegurança, per tant, és important exigir-la sempre i comprovar que el contingut reflecteix el que s’ha pactat en el moment de contractar-la.
 • La durada del contracte ha d’aparèixer indicada en les condicions de la pòlissa.
 • Habitualment els contractes són anuals i contenen una clàusula de renovació automàtica.
 • Tant l’entitat asseguradora com la persona assegurada poden oposar-se a la renovació del contracte mitjançant una notificació escrita a l’altre part.
  • Si no els hi interessa que el contracte es prorrogui automàticament, ho han de notificar com a mínim 1 mes abans de la data de venciment.
 • Tant l’empresa asseguradora com la persona assegurada han de respectar el contracte íntegre fins a la data de venciment. Per tant, no poden donar-lo per finalitzat abans, excepte que hi hagi un incompliment de les condicions.
 • També és important recordar que:
  • En les assegurances de salut, pot haver-hi un temps de carència durant el qual no es podran utilitzar els serveis contractats. És important informar-se bé del tipus de carència i de la durada d’aquesta.
  • L’assegurança obligatòria de vehicles automòbils no cobreix els danys del conductor i del vehicle que causa l’accident, ni tampoc el robatori de vehicle, però poden contractar altres assegurances voluntàries que assegurin tots aquests aspectes.
  • És habitual que en el moment de signar una hipoteca, l’entitat financera obligui a tenir contractada una assegurança per la llar, però es pot escollir amb quina asseguradora es contracta aquesta assegurança de caràcter obligatori.

PREGUNTES FREQÜENTS:

 • L’entitat asseguradora pot donar-nos de baixa contra la nostra voluntat? Amb quina antelació ho ha de fer?

L’entitat asseguradora només pot donar per finalitzat el contracte quan arriba la data del seu venciment, excepte que s’incompleixi alguna de les condicions del contracte.

Si l’asseguradora vol finalitzar el contracte, i en aquest hi ha establerta la pròrroga automàtica, per tal d’evitar que l’assegurança es prorrogui automàticament, ha d’enviar una notificació per escrit al client, amb una antelació mínima de dos mesos a la data de conclusió de l’assegurança.

 • Amb quina antelació i per quina via podem donar-nos de baixa d’una pòlissa?

En els casos de pòlisses sense previsió de pròrroga automàtica, serà suficient esperar a la fi del termini previst de vigència del contracte.

En el cas de contractes d’assegurança amb previsió de pròrroga automàtica, per tal d’evitar que l’assegurança es prorrogui automàticament, cal enviar una notificació per escrit a l’entitat asseguradora (o, si escau, a l’agent d’assegurances), amb una antelació mínima d’1 mes a la data de conclusió del contracte.

La notificació de l’oposició a la pròrroga ha de ser fefaent (carta certificada, telegrama amb avís de recepció...) amb la finalitat que es pugui provar la notificació.

 • Quin termini tenim per comunicar a l’asseguradora que hem patit un sinistre?

Per regla general s’ha de comunicar en un termini de 7 dies a partir del moment que en tenim coneixement, sempre i quan la pòlissa no n’estableixi un de més elevat.

 • Per què voldríem disposar d’una pòlissa de Vida?

 

 1. Els teus estaran protegits. Ja siguin fills; pares, germans o parella, podran disposar d’un suport econòmic.

 

 1. Ofereix cobertura en cas d'accident o malaltia. Encara que la idea més comuna sobre les assegurances de vida és que aquests diners no podrà utilitzar-los en vida, pot comptar amb la cobertura d’Invalidesa o Malalties Greus en cas de patir algun accident o malaltia que impedeixi o limiti la seva activitat laboral.

 

 1. Cobertura davant despeses imprevistes: Encara que la seva família compti amb una bona economia, segur que els ajuda a solucionar altres despeses imprevistes que sorgeixen arran de la defunció o de la sustentació de la família, com poden ser les despeses funeràries o els impostos per successió.

 

 1. És una necessitat, no un luxe: És un producte accessible a tots els col·lectius i persones, hi ha pòlisses per a cada pressupost, ja que la suma per la qual es vol estar assegurat l’escull cadascú.

  És habitual que per por no ens qüestionem sobre la necessitat de tenir una assegurança de vida, no obstant això, i ara que està informat, recordi que sempre és millor preveure.

 

 • De quines cobertures podem disposar en una pòlissa de vida?
 • Invalidesa permanent i absoluta
 • Defunció o invalidesa per accident
 • Defunció o invalidesa per accident de trànsit
 • Orfandat per accident de trànsit
 • Malalties greus
 • Cobertures Addicionals
  • Testament Online
  • Segon diagnòstic mèdic
  • Programes de rehabilitació cardíaca
  • Servei d’orientació mèdica telefònica
  • Vídeo consulta mèdica
  • Assistència jurídica telefònica

 

 • Dades d’interès:

 

És important informar-se bé de les exclusions de la companyia i la pòlissa, com per exemple, saber si en cas de pandèmia l’assegurança que contracti donarà cobertura, per acollir-se a una assegurança que els hi doni el suport esperat en cas de necessitat.

 

 

 

Categories